Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2017

use-useless-mind
5298 b416
Reposted fromjareth jareth viaseaweed seaweed
use-useless-mind
5576 fdab 500
Reposted fromdelgada delgada viaamelinowa amelinowa

July 17 2017

use-useless-mind
Reposted fromgreensky greensky viaaynis aynis
use-useless-mind
use-useless-mind

Zawsze fascynowało mnie prawo odwróconego wysiłku. Czasem nazywam je „prawem wstecznym”. Gdy próbujesz utrzymać się na powierzchni wody, toniesz; lecz kiedy starasz się zatonąć, wypływasz… Niepewność jest wynikiem zabiegania o pewność.

I odwrotnie – ocalić i utrzymać przy zdrowych zmysłach może nas kategoryczne przyznanie, iż nie ma dla nas ratunku.

— Alan Watts
Reposted fromzrazik zrazik viaaynis aynis
use-useless-mind
9881 8a54 500
Reposted fromswissfondue swissfondue viaaynis aynis
use-useless-mind
6027 370b 500
Reposted fromoll oll vianyaako nyaako
use-useless-mind
Reposted fromFlau Flau viaamelinowa amelinowa

July 20 2017

use-useless-mind
5298 b416
Reposted fromjareth jareth viaseaweed seaweed
use-useless-mind
5576 fdab 500
Reposted fromdelgada delgada viaamelinowa amelinowa

July 17 2017

use-useless-mind
Reposted fromgreensky greensky viaaynis aynis
use-useless-mind
use-useless-mind

Zawsze fascynowało mnie prawo odwróconego wysiłku. Czasem nazywam je „prawem wstecznym”. Gdy próbujesz utrzymać się na powierzchni wody, toniesz; lecz kiedy starasz się zatonąć, wypływasz… Niepewność jest wynikiem zabiegania o pewność.

I odwrotnie – ocalić i utrzymać przy zdrowych zmysłach może nas kategoryczne przyznanie, iż nie ma dla nas ratunku.

— Alan Watts
Reposted fromzrazik zrazik viaaynis aynis
use-useless-mind
9881 8a54 500
Reposted fromswissfondue swissfondue viaaynis aynis
use-useless-mind
6027 370b 500
Reposted fromoll oll vianyaako nyaako

July 20 2017

use-useless-mind
5576 fdab 500
Reposted fromdelgada delgada viaamelinowa amelinowa

July 17 2017

use-useless-mind
Reposted fromgreensky greensky viaaynis aynis
use-useless-mind
use-useless-mind

Zawsze fascynowało mnie prawo odwróconego wysiłku. Czasem nazywam je „prawem wstecznym”. Gdy próbujesz utrzymać się na powierzchni wody, toniesz; lecz kiedy starasz się zatonąć, wypływasz… Niepewność jest wynikiem zabiegania o pewność.

I odwrotnie – ocalić i utrzymać przy zdrowych zmysłach może nas kategoryczne przyznanie, iż nie ma dla nas ratunku.

— Alan Watts
Reposted fromzrazik zrazik viaaynis aynis
use-useless-mind
9881 8a54 500
Reposted fromswissfondue swissfondue viaaynis aynis
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl