Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2017

use-useless-mind
To nie tak, że nie lubię ludzi , po prostu lepiej dla nich, gdy nie ma ich w pobliżu.
— Chyba jak świeca gasnę
Reposted frompanmrok panmrok

April 23 2017

use-useless-mind
9181 6a7c 500
Reposted fromadamkrk adamkrk viasarazation sarazation
use-useless-mind
7366 b1bb 500
Reposted frombiru biru viasarazation sarazation
use-useless-mind
5460 5c1f 500
Reposted frommentha mentha viasarazation sarazation
use-useless-mind
"Help!"
Reposted fromcats cats viasarazation sarazation
use-useless-mind
use-useless-mind
4078 902a
Reposted fromBloodyYuki BloodyYuki viasarazation sarazation
use-useless-mind
3820 b6e0 500
Reposted fromkrzysk krzysk
use-useless-mind
9656 8860 500
Reposted fromkrzysk krzysk
use-useless-mind
Reposted fromkrzysk krzysk
use-useless-mind
Reposted fromIriss Iriss viaClary Clary
use-useless-mind
3684 356f
Reposted fromClary Clary
use-useless-mind
3988 9b6b
Reposted fromdeszczulka deszczulka viaDzessik Dzessik
use-useless-mind

deepsh0t11:

This is what happiness looks like

Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viaClary Clary
use-useless-mind
W pizdę z takimi relacjami. Ten mówi na tego to, tamten na tego. Kurwa, ja pierdolę, jak żyć? Najchętniej poupierdalałabym większości ludziom języki. Mniej tendencji do wkurwiania. 
Reposted frombrzask brzask viaClary Clary
use-useless-mind
5144 e96e 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaClary Clary
use-useless-mind
6588 efb7 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viaClary Clary
use-useless-mind
Najlepsza przyjaźń, to ta w której nie jest zdefiniowane, które jest większym debilem.
Reposted fromClary Clary

April 20 2017

use-useless-mind
3349 3596
Reposted fromverronique verronique

April 19 2017

use-useless-mind
6839 ea37
Reposted frommargharett margharett
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl